Aarhus Universitets segl

Muslimske grupper i Århus

Kortlægningsoversigt over enkeltgrupper: Islam. Områdeansvarlig: Lene Kühle, abstracts af René Dybdal Pedersen

1. Alevi-foreningen i Århus

5. Islamisk Menighed i Århus, Sultan Ayyub Moskeen

2. Den Arabiske Kulturforening

6. Lighed- og Broderskabsforening

3. Den Somaliske Familieforening

7. Maktab Tarighat Oveyssi Shahmaghsoudi

Irakisk Kulturforening Al-Zahra (privat)

8. Tyrkisk Indvandrerforening

4. Islamisk Kulturcenter

9. Tyrkisk Kulturforening

Se også Det Danske Pluralismeprojekts hjemmesider Islam i Århus og Moskeer i Danmark.

Generelt henvises til følgende link: http://www.moskeen.dk/

1 . Alevi-foreningen i Århus


Betegnelsen alevi dækker over flere forskelligartede religiøse og etniske grupper. Alevi-foreningen i Århus består af tyrkisk talende alevier, men der findes også bl.a. kurdiske og arabiske alevier. Alevismen indeholder elementer fra blandt andet shamanismen, zoroastrismen, kristendommen, sufismen og især islam. Da alevi både er en religiøs og etnisk betegnelse, beskrives den undertiden som en tyrkisk/kurdisk folkereligion. Alevierne tror på Koranens grundlæggende budskab, og de anser sig selv for muslimer. Da alevismen kun i begrænset omfang beskæftiger sig med ydre handlinger overholdes islams fem søjler ikke på traditionel vis. ”Den sande religion” møder man ifølge alevierne kun ved at vende sig indad og se ind i sit hjerte. Det afgørende er, hvordan man behandler andre mennesker, hvad man gør og siger og hvordan man opfører sig. Religionen centrerer sig således om respekten for mennesket, fællesskabet og naturen. Foreningen i Århus blev dannet i 1994 af en lille gruppe af alevier, der var bosiddende i Århus, og tæller i dag ca. 100 medlemmer.

Adresseoplysninger: Aleviforeningen i Århus, Ny Munkegade 13 B, st., 8000 Århus C. Tlf. 86 19 57 96

Links: http://www.alevi.dk/ & www.aleviakademisi.org

2 . Den Arabiske Kulturforening


Den Arabiske Kulturforening i Brabrand, har til formål dels at varetage herboende araberes sociale og kulturelle interesser (herunder fælles traditioner, baggrund og religion), dels at arrangere aktiviteter, der henvender sig til både voksne, børn og familier. Som supplement til foreningens sociale aktiviteter, sportstilbud, udflugter og undervisning for børn, har foreningen desuden en moské tilknyttet, som benyttes af både medlemmerne og andre beboere i lokalområdet. Foreningens medlemmer kommer alle fra et af de mellemøstlige lande, og fælles for dem er, at de alle bekender sig til sunni-islam. Foreningen beskriver selv moskéens profil som moderat, for så vidt at man i moskéen opfordrer medlemmerne til at indgå aktivt i det danske samfund uden dog at glemme deres baggrund. Den Arabiske Kulturforening blev grundlagt i sommeren 1988 ud fra et ønske fra flere herboende arabiske flygtninge og indvandrere om at finde sammen og høre om hinandens erfaringer og problemer og desuden give deres børn mulighed for at lære forældrenes baggrund, religion og modersmål at kende. Den Arabiske Kulturforening har ca. 170 medlemmer

Adresseoplysninger: Den Arabiske Kulturforening, Lykkeskolen, Edwin Rahrsvej 32, kld., 8220 Brabrand

 

3 . Den Somaliske Familieforening


Somalisk Familieforening har til huse i Eckersbergsgade i Århus midtby. Navnet blev valgt, fordi initiativtagerne bag foreningens stiftelse overvejede, hvilken målgruppe man ville henvende sig til. Da man gerne ville appellere til både mænd, kvinder og børn, valgte man navnet Somalisk Familieforening. Navnet signalerer desuden en etnisk tilknytning til Somalia, og langt de fleste, som kommer i foreningen – om end ikke alle – er da også somaliere. Foreningen forstår overvejende sig selv som en social forening med mange forskellige aktiviteter; heriblandt religiøse. Initiativtagerne bag dannelsen af foreningen påbegyndte arbejdet i slutningen af 1993, og i januar 1994 overtog man lokalerne i Eckersbergsgade. Medlemstallet har været noget svingende, men ligger i dag meget stabilt på ca. 80-90.

Adresseoplysninger: Den Somaliske familieforening, Eckersbergsgade 27 st. & kld., 8000 Århus C. Tlf. 86 13 75 83

E-mail: Sfamilie@adslhome.dk

 

 

Irakisk Kulturforening Al-Zahra (privat)


Irakisk Kulturforening Al-Zahra er en shia-muslimsk forening i Århus, hvis formål det er, at kunne tilbyde shia-muslimer, og specifikt shia-muslimske børn, et socialt værested, hvor forskellige fritids- og sports-aktiviteter samt undervisning i arabisk sprog, religion og kultur kan foregå. Shia-muslimer tror på, at Allah er Gud, og at Muhammed er hans sendebud. De praktiserer islams fem søjler; bøn, faste, trosbekendelse, almisse og pilgrimsfærd til Mekka, og adskiller sig således i forhold til den religiøse tro og praksis ikke afgørende fra sunni-muslimerne. Forskellen til sunni-islam afsløres derimod i en række af traditioner og særlige regler, som kun er gældende indenfor shia-islam. De første shia-muslimer kom til Århus i første halvdel af 80’erne, og i takt med at flere shia-muslimer er kommet til Århus, er der med tiden blevet skabt et decideret shia-muslimsk miljø i byen. Der bor ca. 200 shia-muslimer i Århus, der primært kommer fra Irak.

Adresseoplysninger: Irakisk Kulturforening Al-Zahra, Tlf. 86 75 04 05 (Alaa Abdul Husain Al-Ansari)

 

4 . Islamisk Kulturcenter


I 1979 blev Islamisk Kulturcenter etableret i Christiansgade i Århus midtby som det første muslimske bedested i Århus. Centret fungerer i dag som en tværkulturel moske, hvor muslimer af alle nationaliteter er velkomne. På baggrund af centrets status som det første muslimske bedested i byen, opfatter Islamisk Kulturcenter sig som den officielle repræsentant for islam i Århus. Det er blandt andet her, kommunen retter henvendelse til med islamrelaterede spørgsmål. Baggrunden for Islamisk Kulturcenters etablering i Århus var et stigende ønske blandt århusianske muslimer om et fælles bedested. En gruppe muslimer med forskellig etnisk baggrund gik derfor i gang med at indsamle penge blandt muslimer rundt om i Europa, og i 1979 var gruppen i stand til at købe lokalerne i Christiansgade. Islamisk Kulturcenter er i princippet åbent for alle og anvendes af århusianske muslimer af forskellige nationaliteter. Centret har ca. 120 mandlige medlemmer, der betaler kontingent. Medlemskabet gælder for en hel familie, og der kommer derfor også kvinder og børn i centret.

Adresseoplysninger: Islamisk Kulturcenter, Christiansgade 26, st., 8000 Århus C. Tlf. 86 13 38 85

5 . Islamisk Menighed i Århus, Sultan Ayyub Moskeen


Et af Århus’ mest centrale bedesteder for muslimer ligger i en ældre villa på Nørre Allé. Det er et stort to-etagers hus, hvor foreningen Islamisk menighed i Århus har til huse. Menigheden er en religiøs forening for primært sunni-muslimer. Sunni-islam er den største af de mange retninger der findes i islam, og det anslås, at mellem 85-90 % af alle muslimer i verden er sunni-muslimer. De vigtigste kilder til religiøs viden er Koranen og sunna, der er den skik og praksis, som Profeten Muhammed siges at have efterlevet. I huset på Nørre Allé ligger der andre foreninger end Islamisk menighed i Århus, som moskeens og menighedens historie er knyttet til. Eksempelvis holder Århus ungdoms- og kulturforening, som blev stiftet i 1985, til stueetagen. Fokus for denne forening har fra begyndelsen været, og er stadig, rettet mod det sociale samvær blandt unge, frem for et religiøst samvær. I løbet af de første par år begyndte en voksende gruppe af fortrinsvist ældre medlemmer at tale om, at de godt kunne tænke sig, at der også var mulighed for at samles i et religiøst fællesskab, og i 1989 blev foreningen Islamisk menighed i Århus stiftet. Der er ca. 80 medlemmer og det dobbelte antal ikke-kontingentbetalende brugere.

Adresseoplysninger: Islamisk menighed i Århus, Nørre Allé 34, 8000 Århus N. Tlf. 86 18 46 80

6 . Lighed- og Broderskabsforening


Foreningen Lighed- og Broderskab er en muslimsk forening, som har lokaler på Grimhøjvej i Brabrand. Navnet er valgt for at understrege, at man opfatter muslimer som lige over for Allah, og at man som muslim har gensidige broderlige forpligtelser. Foreningen fungerer som socialt aktivitets- og samlingssted for beboere i lokalområdet og tilbyder en række aktiviteter for børn, unge og ældre af anden etnisk herkomst, såsom sports- og fritidsaktiviteter, udflugter, hytteture, debataftener, modersmåls- og koranundervisning etc. Der ud over har foreningen også en moské, hvor der afholdes bøn 5 gange om dagen. Foreningens medlemmer og brugere har alle en anden etnisk herkomst end dansk. Om end majoriteten heraf er palæstinensere, er der også libanesiske, kurdiske, tyrkiske og somaliske medlemmer og brugere af foreningen. Fælles for alle er, at de bekender sig til den sunni-muslimske retning inden for islam. Baggrunden for oprettelsen af Ligheds- og Broderskabsforeningen skyldtes et behov for og ønske om en lokal moské samt et lokalt værested for muslimer i Brabrand. Lighed- og Broderskabsforeningen på Grimhøjvej blev etableret i 1993. Foreningen har ca. 30 voksne kontingentbetalende medlemmer, der forventes at tage (og tager) særlig del i eller ansvar for foreningens faciliteter og tilbud. Derudover har foreningen en stor mængde ”brugere”, der benytter sig af foreningens faciliteter.

Adresseoplyninger: Lighed og Broderskabsforeningen, Grimhøjvej 15, 8220 Brabrand. Tlf. 86 26 17 13

7 . Maktab Tarighat Oveyssi Shahmaghsoud


Maktab Tarighat Oveyssi Shahmaghsoudi (MTO) er en sufiorden, som på engelsk kalder sig for The School of Islamic Sufism (MTO Shahmaghsoudi, Aarhus). Maktab betyder skole på persisk, mens Tarighat kan betyde vejledning eller undervisning. Ordet sufi refererer til en person, der er fuldt vidende om religionens virkelighed. Der refereres ofte til sufisme som ”islamisk mystik”, og ifølge MTO er sufismens oprindelige kerne og udgangspunkt islam. I sig selv betragtes sufismen dog ikke som islam og betegnes heller ikke som en gren af islam. Sufismen betragtes derimod som en religion for sig, som en religion, der principielt er at finde i alle religioner – en slags ”religionernes fundament”. Sufismens lære handler om at lære vejen til selverkendelse, for kun gennem selverkendelse kan man erkende Gud og den mulige nærhed til Gud. Der lægges vægt på kærligheden, inderligheden og intimiteten i forholdet mellem Gud og mennesket, og herved bærer sufismen på tanken om en mystisk forening med guddommen. MTO-skolen i Århus har eksisteret siden 1993. I Århus er der ca. 40 faste studerende.

Adresseoplysninger: Maktab Tarighat Oveyssi Shahmaghsoudi, Mosevej 4, 8240 Risskov. Tlf. 86 17 24 34

E-mail: Angha.aar.dk@mto.org

Links: www.mtoshahmaghsoudi.org

8 . Tyrkisk Indvandrerforening


Tyrkisk Indvandrerforening på Ormslevvej fungerer både som socialt aktivitets- og mødested for foreningens medlemmer og som moské for medlemmerne og andre muslimer i Århus. Foreningens aktiviteter er særligt rettet mod børn, til hvem der tilbydes forskellige sportsaktiviteter og udflugter samt fast ugentlig (koran)undervisning. Foreningen har til formål dels at fungere som socialt samlingssted for tyrkere, at værne om tyrkisk kultur og religion, og at opmuntre til og hjælpe medlemmerne med at integrere sig i det danske samfund. Det er foreningens ønske at vise, at tyrkiske indvandrere (og andre) kan og ønsker at fungere i overensstemmelse og samspil med det danske samfund. Tyrkisk Kulturforening blev grundlagt i Århus i 1986. Foreningen har mellem 120 og 130 aktive, kontingentbetalende medlemmer, men idet medlemskab gælder for par, menes det egentlige aktive medlemsantal at ligge på ca. 250.

Adresseoplysninger: Tyrkisk Indvandrerforening, Ormslevvej 2, kld., 8260 Viby J. Tlf. 86 11 81 22

 

9 . Tyrkisk Kulturforening

På Tyrkisk kulturforening, Brabrands bygning står der D. Türk Diyanet Vakfi ulu Camii. På tyrkisk betyder diyanet tilbedelse eller religion, vakf betyder religiøs stiftelse, og camii betyder moske så betegnelsen henviser til en moske som ejes af den Dansk-Tyrkiske Islamiske Stiftelse. Moskeen tilhører den række af tyrkiske moskeer, der findes i forskellige Vest-europæiske lande med grupper af tyrkiske indvandrere, og som på forskellig vis støttes af det tyrkiske religionsministerium, Diyanet isleri baskanligi. Moskeen repræsenterer således en 'officiel' tyrkisk form for sunni-islam. Gruppen i Brabrand er etableret i 1982. Tyrkisk kulturforening har 155 medlemmer. Da medlemsskabet gælder for ægtepar, har foreningen således over 300 individuelle medlemmer, om end det kun er mændene, der regelmæssigt benytter moskeen til bøn.

Adresseoplysninger: Tyrkisk Kulturforening Brabrand, Silkeborgvej 326, 8230 Åbyhøj. Tlf. 86 25 15 83

Links; http://www.turkembassy.dk