Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kristne / kristent inspirerede grupper, frikirkesamfund

Kortlægningsoversigt over enkeltgrupper: Kristne / kristent inspirerede grupper, frikirkesamfund (dvs. uden for Folkekirken). Områdeansvarlig: Viggo Mortensen, abstracts af René Dybdal Pedersen

Apostolsk Kirke

Apostolsk Kirke i Århus er en kristen, evangelisk menighed og en del af Den Apostolske Kirke i Danmark. Kirken kom til landet i kølvandet på en vækkelsesbevægelse, der voksede frem i Wales i 1904-05, og som i løbet af kort tid fik tilhængere i hele Europa. Apostolsk Kirke er en af de såkaldte karismatiske frikirker, og referencen til apostlene, der på dansk kan oversættes til ’udsendte’, betyder, at kirken i dag anser sig som udsendt af Gud for at forkynde det hellige budskab og omvende ikke-kristne til den kristne tro. Kirken tæller omkring 120 medlemmer.

Adresseoplysninger: Apostolsk Kirke Århus, Nørre Allé 23k, 8000 Århus C. Tlf. 86 12 83 82.

E-mail: info@voreskirke.dk

Links: apostolskkirke.dk & www.voreskirke.dk

Den Anglikanske Kirke

I lighed med andre evangelisk/protestantiske retninger, brød Den Anglikanske Kirke ud af den pavestyrede katolske kirke i kølvandet på reformationen i det 16. århundrede. I forhold til andre evangeliske retninger lægger Den Anglikanske Kirke særlig meget vægt på at bevare traditionen både fra oldkirken og fra den katolske kirke, og er som sådan en mellemvej mellem en katolsk og en protestantisk tydning – dog uden at anerkende pavens overhøjhed eller at følge en bestemt reformator. Den Anglikanske Kirke er den engelske statskirke, og medlemmerne af menigheden i Århus er fortrinsvis herboende englændere. Menigheden består af 15 – 20 aktive medlemmer.

Adresseoplysninger: Den Anglikanske Kirke, Møllevangskirken, Møllevangs Allé 49, 8210 Århus V.Tlf. 33 11 85 18

E-mail: Info@st-albans.dk

Links: www.anglican.org & www.st-albans.dk


Den Etiopisk Ortodokse Menighed i Århus

Den Etiopisk Ortodokse Kirke blev grundlagt år 330, hvor kristendommen blev statsreligion i Etiopien. Nogle kilder synes at vise, at jødedommen blev praktiseret i dele af landet allerede før kristendommen ankom, og kan være en forklaring på, at Den Etiopisk Ortodokse Kirke den dag i dag praktiserer flere jødiske skikke, såsom omskæring, overholdelse af spiseregler samt hviledag både lørdag og søndag. I det 5. århundrede og frem skilte kirken sig fra resten af Den Kristne Kirke på grund af uenighed om kristologien (spørgsmålet om hvilken rolle Jesus har i forhold til Gud), og regnes i dag som en af de seks orientalsk ortodokse kirker. Menigheden i Århus blev stiftet i 1997 på initiativ af den etiopisk fødte diakon, Yirdaw Bekele. Menigheden er den eneste etiopisk ortodokse i Danmark og tæller 120 medlemmer, hvoraf 40 er bosiddende i Århus.

Adresseoplysninger: Den Etiopiske Ortodokse Menighed i Århus, Torpevænget 1, 8210 Århus V. Tlf. 86 29 09 98 (Yirdaw Bekele)

E-mail: yirdaw@hotmail.com

Den Romersk-katolske Kirke

Den Romersk-katolske Kirke er det største og ældste kristne kirkesamfund. Med ordet katolsk, der på dansk kan oversættes med ”almindelig”, refererer kirken til, at den Romersk-katolske Kirke er et kirkesamfund, hvor der er plads til alle. Den katolske kirke ledes fra Rom af kirkens overhoved, paven, som anses for at være Guds repræsentant på jorden. Forskellen på katolsk og protestantisk kristendom, som Den danske Folkekirke repræsenterer, ligger hovedsageligt i synet på autoritet og sakramenterne. Kirken har en lang forhistorie i Danmark, da katolicismen var den form for kristendom, der først kom til landet. Dog blev den fortrængt af protestantismen i årene efter reformationen i 1536 og vendte først tilbage med grundlovens indførsel af religionsfrihed. Den århusianske menighed blev etableret i 1875 og dækker i dag området Århus og Skanderborg med opland, og har i dag har tilknyttet omkring 3000 medlemmer samt beskæftiger fire præster.


Adresseoplysninger: Den Romersk-katolske Kirke, Ryesgade 26, 8100 Århus C. Tlf. 86 13 56 66 (Sognekontoret)

Links: www.katolsk.dk & www.katolsk-aarhus.dk

Den Russisk Ortodokse Kirke, Sct. Nikolaj Kirke

Den Russisk Ortodokse Kirke, der også går under navnet Moskva Patriarkatet, er den største ortodokse kirke i verden. Den blev etableret i 988, og er en af de 15 ortodokse kirker på verdensplan, der deler samme tro og gudstjeneste. Moskva Patriarkatet er ikke at forveksle med den Russiske Eksilkirke, der skilte sig ud fra Patriarkatet i 1920’erne og 30’erne på spørgsmålet om kirkens samarbejde med kommunismen. I Danmark har der til stadighed været strid mellem de to russisk ortodokse grupper, der begge har menigheder i landet. Eksilkirken er ikke etableret i Århus, om end Eksilkirken tidligere har holdt enkelte gudstjenester i byen. Menigheden i Århus blev etableret i 1998 af russere bosiddende i byen. Siden menighedens etablering har man lånt lokaler af den katolske kirke, men holder nu primært til i Klosterkirken i Vor Frue Kirke i Århus. I Århus er der lidt over 100 medlemmer i menigheden, og til gudstjenesterne kommer der generelt 20 - 40.

Adresseoplysninger: Den Russisk Ortodokse Menighed v/ Evguenia Nørhøj (kontaktperson), tlf. 26 24 10 67.

Links: www.orthodoxeurope.org

Det Kaldæiske Babylon Brodersamfund

Den Kaldæiske Kirke er en af de østkirker, der har indgået kirkefællesskab med den Romersk-katolske kirke. Den har sit udgangspunkt i Den Assyriske Kirke, men blev til en selvstændig kirke, da en gruppe biskopper brød med assyrerne i 1552. Etnisk er kaldæerne tæt forbundne med assyrerne, da de to befolkningsgrupper kommer fra de samme områder i Mellemøsten, dvs. Irak, Iran, Syrien, Tyrkiet, Israel og Libanon. Om end kaldæerne stadig deler mange kirkelige skikke med assyrerne, er de en del af Den Katolske Kirke og deler denne kirkes teologi. I Århus er kaldæerne religiøst samlet i foreningen Det Kaldæiske Babylon Brodersamfund . Det blev etableret i 1995 og tæller omkring 800 medlemmer, hvoraf ca. hver femte er voksen (børn har gratis medlemskab).

Adresseoplysninger: Det Kaldæiske Babylon Brodersamfund, Ryesgade 33, 4 th., 8000 Århus C.

Tlf. 86 18 86 81, 61 93 90 93
Kontaktperson: Salim Ishia

Frelsens Hær

Frelsens Hær er et kristent kirkesamfund, der blev grundlagt i 1865 af William Booth (1829 – 1912) og dennes hustru Catherine Booth (født Mumford; 1829 – 90) i Øst-Londons arbejderkvarter. Baggrunden for kirkesamfundets navn er, at det ser sig selv som en kristen ’hær’, der kæmper mod social uretfærdighed og personlig synd. Teologisk set har Frelsens Hær en stor grad af beslægtethed med mange andre evangelisk-lutherske kirkesamfund, og den anser sig for at være del af en universel kristen kirke . Frelsens Hær har siden sin etablering spredt sig udover Englands grænser, og har i dag aktiviteter i 108 lande samt registreret mere end en million medlemmer. Frelsens Hær kom til Danmark i 1887, hvor den i de følgende år spredte sig som en bølge over landet. I dag er der således 34 menigheder samt 16 sociale institutioner i Danmark med tilknytning til Frelsens Hær. Frelsens Hær i Århus blev grundlagt i maj 1890, og har i foråret 2003 registreret 51 soldater og 4 civile medlemmer, om end det skønnes, at kun omkring halvdelen af disse for øjeblikket aktivt deltager i menighedens gudstjenester og aktiviteter.

Adresseoplysninger: Frelsens Hær i Århus, Klostergade 54, 8000 Århus C, Tlf. 86 12 33 86

E-mail: silje.thomas@mail.dk

Links: www.frelsenshaer.dk

Frikirken ved Runddelen

Frikirken ved Runddelen i Risskov er en menighed i Apostolsk Kirke i Danmark. I frikirken har de en kristen-karismatisk trospraksis og lægger vægt på retfærdiggørelse ved tro, bøn og forkyndelse og det personlige fromhedsliv. Samtidig er der fokus på profeti og forkyndelse af helbredelse ved bøn. Kirken praktiserer voksendåb af hvad de betegner som ”bekendende troende” (et begreb der betegner mennesker, som oplever at have taget Kristus til sig, og ligeledes lever med hans tilstedeværelse hver dag). Frikirken ved Runddelen i Risskov blev etableret i 1994, da lokalerne blev overtaget fra en tidligere kirke på stedet (Århus Kristne Centrum). Menigheden havde i 2001 et medlemstal på 22, men var i dec. 2002 nede på 12.

Adresseoplysninger: Frikirken ved Runddelen, Skolevangs Allé 19, 8240 Risskov. Tlf. 86 17 90 99

Links: www.frikirken-risskov.dk

Gratiakirken, Evangelisk Luthersk Frikirke

Gratiakirken er en evangelisk-luthersk frikirke, der anvender samme liturgi som Den danske Folkekirke. På landsplan er Gratiakirken en del af Den evangelisk-lutherske Frikirke i Danmark, der blev grundlagt i 1855 af N. P. Grunnet. Baggrunden for grundlæggelsen af Den evangelisk-lutherske Frikirke i Danmark var ikke at skabe en ny retning inden for kristendommen, men snarere at vende tilbage til den oprindelige lære, som de ser den. Gratiakirken ønsker imidlertid at være uafhængig af Den danske Folkekirke, idet den mener, der er elementer ved Den danske Folkekirke, som ikke er i tråd med Bibelen og de lutherske skrifter. Af aktuelle eksempler kan nævnes, at menigheden ikke kalder kvinder til præsteembedet, ligesom den ikke forretter velsignelse af homoseksuelle parforhold. Menigheden købte juli 2003 en byggegrund i Risskov og forventer at bygge et kirkehus i løbet af 2004-05. Gratiakirken blev dannet af en gruppe på syv personer d. 6. juli 1984. og menigheden består i dag af 33 medlemmer.

Adresseoplysninger: Gratiakirken, Evangelisk Luthersk Frikirke, Skejbygårdsvej 23, 8240 Risskov. Tlf. 86 12 54 50

E-mail: post@vivit.dk

Links: www.gratiakirken.dk og  www.vivit.dk/gratiakirken (Gratiakirkens egne hjemmesider)

 

Højbjerg Frikirke (nu Saralystkirken)

Højbjerg Frikirke er en kristen frikirke, der siden 1978 har haft adresse i Højbjerg beliggende syd for Århus. Det teologiske fundament, som kirken bygger på, går historisk tilbage til en reformationsbevægelse, der florerede i Nordamerika i slutningen af det 19. århundrede. Denne var bl.a. kendetegnet ved, at der blandt dens tilhængere var et ønske om at synliggøre enhed frem for splittelse og konkurrence mellem såvel kristne lokale menigheder som mellem kristne kirkesamfund i det hele taget. Som bevægelsen dengang gjorde bygger også Højbjerg Frikirke i dag udelukkende på Bibelen som grundlag for troen. Højbjerg Frikirke blev grundlagt i Århus i 1967 af Adelheid og Niels Nørholm. Begge kom fra en menighedsbaggrund inden for bevægelsen Guds Menighed. Af medlemmer tæller kirken i år 2002 cirka 70.
Iflg. mail af 28.04.2010 sluttet sammen med Saralystkirken (nr. 23, se denne)

I Mesterens Lys

I Mesterens Lys er en kristen bevægelse, hvis intention er at tilbyde et kristent fællesskab udenfor de traditionelle kirkelige rammer og i særlig grad at være et kristent nærvær i new age miljøet. I Mesterens Lys har sine rødder i folkekirken, men har en karismatisk profil, hvor den enkelte tror på muligheden for en direkte kommunikation med Gud - opnået gennem bøn, meditation og visioner. I Mesterens Lys bevarer den centrale tro på Jesus Kristus som sand Gud og sandt menneske og på Treenigheden, men værner samtidig om den enkeltes spirituelle oplevelse. Åndelig vejledning gives med hensyntagen til den enkeltes åndelige udvikling. Ole Skjerbæk Madsen, der fungerede som sognepræst ved Betlehemskirken i København, startede I Mesterens Lys i 1995 i København. Samme år opstod en lokal gruppe af I Mesterens Lys i Århus. Der benyttes ikke et decideret medlemsbegreb indenfor I Mesterens Lys Århus, om end man skelner mellem medarbejdere og brugere . Ved møderne i Århus kommer der som oftest 30-50 brugere.

Adresseoplysninger: I Mesterens Lys, Rosenvangs Alle 251, 8270 Højbjerg. Tlf. 86 20 20 88

Links: www.imesterenslys.dk & www.areopagos.org

Jehovas Vidner

Jehovas Vidner blev grundlagt i U.S.A. i 1881 af Charles Taze Russell (1852-1916), som var en amerikansk forretningsmand, der via forskellige talbeviser søgte at klarlægge tidspunktet for Kristi genkomst. Jehovas Vidner betragter sig som kristne, og grundlaget for deres forkyndelse og lære er Bibelen i en version, som kirken selv har oversat og givet navnet Ny Verden-oversættelsen af De hellige Skrifter . I Bibelen er de skriftsteder, der på en eller anden måde understøtter budskabet om Gudsrigets oprettelse med Kristus i spidsen helt centrale. Bibelen har endvidere for Jehovas Vidner et opbyggeligt sigte, idet man mener, at det er godt for mennesket at lade sig oplære og forme af Bibelen. Jehovas Vidner har siden 1890’erne forkyndt i Danmark, dengang under navnet Bibelstudenterne. I 2002 var der 14.500 aktive Vidner i Danmark, fordelt på 220 menigheder. Den første menighed startede i Århus i 1915, som i 2002 talte ca. 800 aktive Jehovas Vidner i Århus.

Addresseoplysninger: Jehovas Vidner, Heimdalsvej 13, 8230 Åbyhøj.

Links: www.jw.org

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (Mormonkirken)

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, ofte betegnet som mormonkirken, blev grundlagt i 1830 i USA af kirkens første profet Joseph Smith. Han modtog en åbenbaring fra Gud Fader og Jesus Kristus, hvor det blev ham pålagt at genoprette kirken, sådan som den i sin tid var blevet oprettet af Jesus (deraf navnet på kirken). Kirken betragter sig som den sande kristne kirke. Ifølge kirkens lære levede menneskene som ånder i en åndeverden, inden jorden blev til. Her levede de sammen med Gud Fader og Jesus Kristus. Som en del af Guds frelsesplan fik ånderne dødelige legemer og skulle leve et dødeligt liv på jorden. Livet på jorden er at betragte som en læretid og en prøvetid. Efter det jordiske liv følger en legemlig opstandelse, hvor legeme og ånd forenes i evigheden. Kirken har været repræsenteret i Danmark siden 1850. Menigheden i Århus blev etableret den 10. september 1854 som en følge af stor medlemstilgang i Århus-området. Menigheden i Århus dækker Århus og opland, Skanderborg samt store dele af Djursland. Kirken har over 12 millioner medlemmer på verdensplan, hvoraf ca. 4500 bor i Danmark. Århus-menigheden har ca. 250 medlemmer, hvoraf 80-90 medlemmer deltager aktivt i de ugentlige nadvermøder.

Adresseoplysninger: Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Langenæs Allé 31, 8000 Århus C. Tlf. 86 11 89 18

Links: www.mormon.dk & www.kristus.dk

Katolsk Apostolsk Kirke

Er ikke inkluderet i undersøgelsen efter eget ønske.  

Kristen Videnskab

Kristen Videnskab ( Christian Science ) er en religion, der blev grundlagt af Mary Baker Eddy (1821-1910) i slutningen af det 19. årh. i USA. Som det fremgår af bevægelsens navn, anser Kristen Videnskab sig for at være en kristen kirke, idet kirken bygger sin lære og sit livssyn på Bibelen. At kirken ligeledes betegner sig som en videnskab forklares ved, at Kristen Videnskab anses for at være en religion, der bygger på et uforanderligt, eviggyldigt Princip, som fungerer med lovmæssighed . Gennem sin helbredelsespraksis mener Kristen Videnskab at bevise denne videnskabelighed og lovmæssighed, og dermed også bevise sandheden i Kristen Videnskabs lære. I Århus blev den første Kristen Videnskabs gudstjeneste holdt i 1936 under private forhold. I 1962 lejede kirken sig ind i de nuværende lokaler på Mejlgade 8.

Adresseoplysninger: Kristen Videnskab, Mejlgade 8, 8000 Århus C.

Links: www.tfccs.com & www.spirituality.com

Kristensamfundet

Kristensamfundet blev grundlagt i 1922 i Schweiz af Friedrich Rittelmeyer, præst i den tyske evangeliske kirke. Forinden havde en række studerende henvendt sig til den østrigske filosof Rudolf Steiner, antroposofiens grundlægger, med et ønske om fornyelse af den protestantiske kirke, som de ikke længere anså som værende tidssvarende efter 1. Verdenskrig. Om end Rudolf Steiner blev inddraget i udviklingen af Kristensamfundet, anses han ikke for at være grundlægger, men snarere formidler af samfundets religiøse praksis. Kristensamfundet kan derved betragtes som en uafhængig religiøs fornyelsesbevægelse. I 1964 blev Kristensamfundet grundlagt i Danmark, og en lokalafdeling i Århus i midten af 1970´erne. På verdensplan er ca. 20.000-30.000 mennesker tilknyttet Kristensamfundet. I Danmark har ca. 500 indskrevet sig i kirkens medlemsbog, hvoraf ca. 190 er tilknyttet kirken i Århus.

Adresseoplysinger: Kristensamfundet, Bergensgade 14, 8200 Århus N. Tlf. 86 10 36 76

Kristent Centrum

Navnet Kristent Centrum henviser bogstaveligt til at Kristus er i centrum. Kristent Centrum er en evangelisk frikirke og opfatter sig selv som en del af kristendommen. I menighedens praksis er forkyndelsen i centrum. Teologien tager udelukkende udgangspunkt i Bibelen, og der lægges vægt på både vækkelsesmøder og møder af mere opbyggende karakter. Forbøn om helbredelse er en integreret del af praksis, men er ikke det primære. Kristent Centrum blev etableret i Århus i oktober 1992. Det skete på opfordring fra modermenigheden i Aalborg, da en gruppe fra Århus regelmæssigt deltog i møderne der. Kristent Centrum i Århus har registreret 100-150 medlemmer. Heraf er der omkring 15, der som en fast kerne deltager i de fleste arrangementer.

Adresseoplysninger: Kristent Centrum, Tulipanvej 28 A, 8240 Risskov. Tlf. 86 22 71 97 (Erik Hansen)

E-mail: info@kristentcentrum.dk

Links: www.kristencentrum.dk

Kvækerne – Vennernes Religiøse Samfund

Kvækerne – eller Vennernes Religiøse Samfund – adskiller sig fra de fleste andre kristne trossamfund ved ikke at have hverken kirkebygning, præst, trosbekendelse eller sakramenter. Det er en kristelig erfaringstro, hvor det centrale er gudsoplevelsen – at Gud er i ethvert menneske som ’det indre lys’. Rammen om gudsoplevelsen er ’stillemeditationen’, hvor kvækerne individuelt og kollektivt søger den indre kontakt med Gud. Den lokale afdeling af Vennernes Religiøse Samfund blev grundlagt i Århus i 1988. På landsbasis er der i øjeblikket 31 Venner, hvoraf kun een er hjemhørende i Århus. Derudover er omtrent ligeså mange Venners Venner tilknyttet bevægelsen, heraf ca. 5 i Århus.

Adresseoplysninger: Vennernes Religiøse Samfund (Kvækerne), Ældrecentret i Østergade 30, 2. Tlf.: 86 99 70 65 (Louise Hemmer Pihl)

Links: www.kvaekerne.dk

Levende Ord Bibel Center

Levende Ord Bibel Center, Århus, er en kristen, karismatisk menighed med rødder i det frikirkelige miljø i Danmark og Norge. Menigheden, som etableredes officielt i Århus i september 2003, baserer sig på Bibelen som eneste trosgrundlag og vægter, som også navnet antyder, forkyndelsen af den levende Guds ord. Der er tale om en erfaringstro, hvor medlemmernes personlige møde med Gud gennem Jesus og Ordet er i centrum. Menighedens religiøse aktiviteter er præget af den kristne karismatiske bevægelse og omfatter således foruden forkyndelsen af evangeliet om Jesus Kristus blandt andet lovprisning, lovsang, tungetale og helbredelse ved bøn og håndspålæggelse. Siden den officielle etablering i september 2003 har man givet interesserede mulighed for at indmelde sig i menigheden, som pr. november 2003 tæller omtrent 40 medlemmer.

Adresseoplysninger: Levende Ord Bibel Center (Asbjørn og Inger Kristiansen), Vejlby Centervej 48, Postboks 2049,

DK-8240 Risskov. Tlf: 97 18 21 15

E-mail: post@levendeord.net

Links: www.levendeord.net

Maran-Ata Menigheden

Er ikke inkluderet i undersøgelsen efter eget ønske.

Metodistmenigheden i Århus, Betlehemskirken

Metodistkirken er en kristen evangelisk frikirke, der opstod i 1700-tallet som en vækkelsesbevægelse inden for den anglikanske kirke. Inden for metodismen lægges der særlig vægt på vækkelsen og på det personlige, åndelige kristenliv og forholdet til Gud. I centrum er idéen om helliggørelse, der refererer til, at mennesket, ved Guds hjælp, kan omdannes og blive et nyt kristent menneske. Helliggørelsen bevirker, at alle syndige motiver i menneskets tanker forsvinder og erstattes af kærlighed, der herefter lægges til grund for fremtidige gerninger og handlinger. Helliggørelsesprocessen forstås alt i alt som en åndelig og etisk modning af det enkelte menneske, der endvidere udruster det til at udbrede kristentroen og udvise medmenneskeligt engagement. For metodister forstås den personlige bekendelse af troen som et afgørende vendepunkt i den enkeltes liv. I dag (2003) har metodistkirken ca. 70 millioner døbte medlemmer på verdensplan, hvoraf ca. 2500 bor i Danmark. I Danmark er metodisterne fordelt på ca. 20 lokalemenigheder med et tilsvarende antal metodistpræster. Metodismen kom til Århus fra Horsens i 1881. I 1886 dannedes metodistmenigheden i Århus formelt, og bestod på dette tidspunkt af 28 medlemmer. Menigheden i Århus består af i alt 160 medlemmer, hvoraf ca. 100 er bekendende medlemmer.

Adresseoplysninger: Metodistmenigheden i Århus (Betlehemskirken), Hjarnøgade 1, 8000 Århus C. Tlf. 86 13 54 25

E-mail: aarhus@metodistkirken.dk

Links: www.metodistkirken.dk & www.betlehemskirken.dk

Pinsekirken

Pinsekirken er en uafhængig evangelisk frikirke, som trosmæssigt identificerer sig med andre evangeliske trossamfund. Pinsekirken adskiller dog sig ved ikke at praktisere barnedåb og konfirmation, men praktiserer troendes voksen dåb. Centralt for Pinsekirken er tungetale, hvorigennem Gud, via et menneskeligt medium, siges at tale til menneskeheden. Et andet er de mange helbredelsesundere, som finder sted i pinsekirken. Dog er det helt centrale troen på Kristi forsoningsdød og retfærdiggørelsen af tro. Pinsevækkelsen opstod først i 1900-tallet, som følge af en længsel mod at søge tilbage til oplevelsen af Helligånden som det skete pinsedag for de første kristne. Pinsekirken i Århus blev etableret d. 4. marts 1928. Dengang hed den Filadelfia-menigheden. Der er ca. 400 medlemmer i pinsekirken i Århus i dag.

Adresseoplysninger: Pinsekirken i Århus, Viborgvej 173, 8210 Århus V. Tlf. 86 15 24 88

E-mail: pinsekirken@pinsekirken-aarhus.dk

Links: pinsekirken-aarhus.dk

Saralystkirken (tidl. Saronkirken og Højbjerg Frikirke)

Det danske Missionsforbund er en evangelisk kristen frikirke, der på landsplan har ca. 2000 registrerede medlemmer fordelt på 22 menigheder. Det blev stiftet i Ålborg i 1888 og udspringer af 1800-tallets religiøse vækkelser. Missionsforbundets geografiske udspring er det nordligste Jylland med vækkelser fra Thy, Hanherred og Vendsyssel. Det danske Missionsforbund har til forskel fra Indre Mission lagt afstand til folkekirken. De bærende elementer var fra begyndelsen den personlige tro på Jesus Kristus som frelser samt den offentlige bekendelse heraf, forkyndelsen, og Bibelen som rettesnor for medlemmernes liv og lære. Det danske Missionsforbund repræsenteres i Århus ved Saronkirken. Menigheden har haft navnet “Saron” siden 1933, hvor den fik sin egen kirkesal. Kirken i Århus har 34 medlemmer og 16 frie tilhængere.
Iflg. mail af 28. april 2010 er Saronkirken og Højbjerg Frikirke fusioneret til Saralystkirken.

Adresseoplysninger: Saralystkirken, Saralyst Allé 140, 8270 Højbjerg.
Kontakt: John Lorenzen, e-mail jl@saralystkirken.dk
Links: www.saralystkirken.dk

Østens Assyriske Kirke

Østens Assyriske Kirke, hvis officielle navn er Den Hellige Apostolske Katolske Assyriske Kirke i Østen , er en af de ældste kristne kirker i verden, og tilhører den ortodokse kirkefamilie. Den stammer tilbage fra 1. århundrede og den første kristendom. Kirken bliver kaldt ”østens” kirke, fordi den geografisk set udviklede sig øst for det romerske rige. Etnisk set stammer assyrerne fra Irak, Iran, Syrien, Libanon og Tyrkiet, men hører sammen som et folk, der deler samme kultur og sprog. Der er i dag omkring 400.000 assyrere på verdensplan. Kirken blev etableret i Århus i 1985. Baggrunden var, at assyriske flygtninge fra Mellemøsten, primært Irak, var kommet til byen, og gerne ville have deres egen kirke. Der er omkring 600 medlemmer i Århus, hvoraf ca. 180 er børn og unge under 18 år.

Adresseoplysninger: Østens Assyriske Kirke, Torpevænget 1 (Helligånds Kirke), 8210 Århus V. Jernaldervej 425 (Skjoldhøj Kirke), 8220 Brabrand, Postboks 1544. Tlf. 86 96 91 89

E-mail: albertp@mail.dk

Links: cired.acecalifornia.org

Østens Gamle Kirke

Østens Gamle Kirke er en assyrisk kristen kirke, der i 1968 blev til på grund af en intern strid i Østens Assyriske Kirke. Østens Gamle Kirke hører, som Østens Assyriske Kirke, til den kirkegruppe, der bliver betegnet østens kirke . Navnet på kirken stammer fra geografien på Romerrigets tid, hvor det var østens kirke, i den forstand at kirken lå øst for det romerske imperium. Den århusianske menighed blev grundlagt i 1996 af herboende flygtninge, der primært kommer fra Irak. Baggrunden for at etablere en menighed i Århus var ønsket blandt nogle assyrere, der tilhørte Østens Gamle Kirke, om at holde egne gudstjenester i lokalområdet. Medlemmerne i Østens Gamle Kirke kommer primært fra Irak, om end der også er medlemmer fra Iran, Syrien, Libanon og Tyrkiet. Geografisk set dækker kirken i Århus hele Århus Amt. Siden etableringen i Århus er medlemstallet fordoblet og tæller med udgangen af 2002 omkring 60 betalende medlemmer.


Adresseoplysninger: Østens Gamle Kirke, Gudrunsvej 88 (Gellerup Kirke), 8220 Brabrand.

Århus Adventkirke

Århus Adventkirke er en evangelisk-luthersk frikirke, der blev grundlagt i Århus d. 11. november 1896. Kirken er en selvstændig del af den verdensomspændende organisation Syvende Dags Adventistkirke, hvis historiske fundament er at finde i de store religiøse vækkelser i Nordamerika i begyndelsen af det 19. århundrede. I dag findes der godt 47.000 menigheder og omkring 12 millioner syvende dags adventister på verdensplan. Adventisterne anser Bibelen for at være Guds ord til mennesket, og som det eneste grundlag for deres tro og livsform. I troen på Jesus som en personlig frelser, lever adventisterne i tillid til Jesus løfte om at vende tilbage. For adventisterne er Jesus genkomst forbundet med verdens undergang, og her forventer adventisterne at blive frelst i deres tro på Jesus Kristus. Menighed i Århus blev grundlagt d. 11. november 1896 som den 12. adventistmenighed i Danmark. Århus Adventkirke har i dag 134 medlemmer.

Adresseoplysninger: Syvende Dags Adventister i Århus Adventkirke, Fuglebakkevej 1A, 8210 Århus V.

Tlf. 86 15 92 55

E-mail: redaktionen@adventist.dk

Links: www.adventist.dk/kirker & www.aarhuscafekirke.dk

Århus Baptistmenighed, Immanuelskirken

Århus Baptistmenighed er en del af den verdensomspændende kristne, protestantiske frikirkeretning kaldet Baptistkirken. Baptismen er opstået i England som en af 1500-tallets reformationsbevægelser, og blev af nogle på dette tidspunkt også kaldet den ”anabaptistiske bevægelse” (”anabaptist” betyder ”gendøber”). Dette skyldes, at baptismen i modsætning til mange andre kristne (fri)kirker ikke praktiserer barnedåb, men i stedet den såkaldte ”voksendåb” eller ”troendes dåb”. Den første menighed i Danmark stiftedes i København i 1839,

men først i 1888 blev den første landsdækkende sammenslutning af baptistmenigheder, kaldet De døbte Kristnes Forening i Danmark, dannet. Det Danske Baptistsamfund har siden 2000 heddet Baptistkirken i Danmark, og i dag (2003) har denne ca. 5200 medlemmer på landsplan, fordelt på 51 lokale menigheder. På verdensplan er baptismen en af de største kristne kirker. Baptisterne tror på Gud, forstået som Faderen, Sønnen og Helligånden. Ifølge baptisterne er troen ikke noget, som mennesker selv skaber, men den forstås som en gave fra Gud. Det betones desuden, at troen i første omgang bygger på den enkeltes egen læsning og tolkning af de bibelske skrifter, og således understreges det, at ingen anden end den enkelte selv, det vil sige hverken præster eller andre, kan ”bestemme troen”. Troen betegner et direkte forhold mellem Gud og det enkelte menneske principielt uden behov for mellemmænd eller en bestemt praksis. Århus Baptistmenighed blev stiftet 1911, og tæller i dag 171 medlemmer.

Adresseoplysninger: Århus Baptistmenighed, Immanuelskirken, Hedemannsgade 1, 8000 Århus C.

Tlf. 86 12 55 24

E-mail: kirken@aarhusbaptistkirke.dk

Links: www.aarhusbaptistkirke.dk & www.baptistkirken.dk