Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Religiøse grupper som praktiserer under private forhold i Århus

Religion og spiritualitet i Århus: Kortlægningsoversigt over enkeltgrupper.

Islam

Irakisk Kulturforening Al-Zahra

Irakisk Kulturforening Al-Zahra er en shia-muslimsk forening i Århus, hvis formål det er, at kunne tilbyde shia-muslimer, og specifikt shia-muslimske børn, et socialt værested, hvor forskellige fritids- og sports-aktiviteter samt undervisning i arabisk sprog, religion og kultur kan foregå. Shia-muslimer tror på, at Allah er Gud, og at Muhammed er hans sendebud. De praktiserer islams fem søjler; bøn, faste, trosbekendelse, almisse og pilgrimsfærd til Mekka, og adskiller sig således i forhold til den religiøse tro og praksis ikke afgørende fra sunni-muslimerne. Forskellen til sunni-islam afsløres derimod i en række af traditioner og særlige regler, som kun er gældende indenfor shia-islam. De første shia-muslimer kom til Århus i første halvdel af 80’erne, og i takt med at flere shia-muslimer er kommet til Århus, er der med tiden blevet skabt et decideret shia-muslimsk miljø i byen. Der bor ca. 200 shia-muslimer i Århus, der primært kommer fra Irak.

Irakisk Kulturforening Al-Zahra. Tlf. 86 75 04 05 (Alaa Abdul Husain Al-Ansari)

Øvrige grupper af mellemøstlig oprindelse

Bahá’í

Bahá’í troen er en religion, der opstod i det daværende Persien i midten af 1800-tallet, da

Bahá’u’lláh (1817-1892) trådte frem og proklamerede, at han var den profet, som Siyyid 'Ali-Muhammad (1819-1850), også kendt under navnet Báb, havde forudsagt ville komme. Ifølge bahá’í tilhængerne findes der kun én Gud, som alle steder i verden er den samme, uanset hvilket navn denne bærer. Bahá’í-troen forklarer disse forskelligheder ved, at mennesket på forskellige tidspunkter og forskellige steder på jorden har haft forskellige behov for leveregler. Af den grund har Gud manifesteret sig forskelligartet gennem sine profeter i tidens løb, hvilket har resulteret i etableringen af de mangeartede religioner. Bahá’í samfundet har eksisteret i Århus siden 1972. I Århus har medlemstallet i de sidste år ligget omkring 22-24 medlemmer, hvor det på landsplan tæller ca. 350.

Bahá’í i Århus

E-mail: aarhus@bahai.dk

Links: www.bahai.dk

Jødedom

Navnet jødisk betyder ganske enkelt ” en person fra Judæa”. Judæa er et geografisk område i Israel. Ifølge traditionel jødisk selvforståelse opstod jødedommen allerede i det 2. årtusind f.v.t. med patriarkerne Abraham, Isak og Jakob og åbenbaringen til Moses på Sinai bjerg. Jødedommen er en monoteistisk religion, dvs. at jøderne kun tror på én gud. Dette træk har, foruden en række andre elementer, inspireret kristendommen og islam. Efter oplysningstiden (ca.1750) har den jødiske religion forgrenet sig i tre hovedretninger: Reform-, konservativ og ortodoks jødedom. Der har levet jøder i Århus siden slutningen af 1700-tallet. De er kommet for at drive deres respektive erhverv, typisk handel og håndværk. Der findes jødiske indvandrere fra en række lande i byen. Dog har de fleste deres oprindelse i Polen og Israel. De polske jøder er typisk 1., 2. og 3. generations efterkommere, og de israelske indvandrere er generelt 1. og 2. generation i Danmark. De polske jøder kom hertil som flygtninge pga. forfølgelse efter 1969, hvorimod de fleste israelere er kommet hertil, fordi de har stiftet familie med en dansk statsborger. Da der ikke findes nogen menighed eller forening her, er der selvsagt ingen medlemmer, men blot en række individer af jødisk herkomst. Antallet er uvist men antageligt nogenlunde stabilt.

Mandæisme

Mandæerne er en befolkningsgruppe, der stammer fra Iran og (især) Irak, primært fra områderne omkring floderne Tigris og Eufrat. Mandæerne henviser både til et etnisk tilhørsforhold, en kultur og en religion. Mandæerne beskriver sig selv som de første monoteister og daterer deres religion tilbage til omkring 2000 f.v.t. Mandæerne tror på en Gud, som kaldes ”Mandathaii” eller ”Haii”, og som er skabt af og ud af sig selv. Denne Gud er skaberen af og kilden til alt i universet. Den fundamentale mandæiske teologi handler om troen på Haii samt på eksistensen af både ”lysets verden” ( nhura ) og ”mørkets verden” ( hshuka ), der er af afgørende betydning for mandæernes livs- og frelsessyn. De første mandæere kom til Århus i midten af 1980’erne. Siden da er gruppen af mandæere vokset til seks-syv familier fra Irak, bestående af 30-40 mandæere, som mødes privat.

Mandæerne i Århus

E-mail: sss2000@sol.dk

Yezidi

Ordet Yezidi eller Ê-Zî-Dî kan på sumerisk betyde: “en som befinder sig på den rette sti/vej” og refererer til det at følge Gud. Yezidierne er en del af det kurdiske folk, der lever i lande som Irak, Iran, Tyrkiet, Syrien, Armenien, Georgien, USA, Australien samt i forskellige europæiske lande.

Ca. 5 % af kurderne i verden er yezidi, og der skønnes på verdensplan at være mere end 700.000 yezidier. Yezidireligionen siges at dele aspekter med bl.a. zoroastrisme, mithrasdyrkelse, sumerisk religion, islam og kristendom. Yezidierne tror på én Gud, der på kurdisk kaldes Khodæ , men tilbeder også englen Taus Melek (påfugleenglen), som fungerer som Khodæs repræsentant på jorden, og hvis opgave det er at lede og beskytte yezidierne. Der findes tre-fire større yezidi-familier i Århus Kommune og omkring 40 personer i Århus Amt. I Århus er der ikke tale om en etableret yezidigruppe eller -forening, men om enkeltpersoner, der kender hinanden godt og har et tæt socialt sammenhold, der ind imellem centreres om religionen og den religiøse praksis.

Yezidi i Århus. Tlf. 51 27 04 10 (Bahzad Ali Mourad)

E-mail: bahzad@ofir.dk

Hinduisme

ISKCON (Hare Krishna)

ISKCON (International Society for Krishna Consciousness) blev grundlagt i 1966 i USA af A. C. Bhaktivedanta Prabhupada (1896-1977). Bevægelsens rødder findes i Indiens bhakti-tradition, hvilket betyder, at der lægges særlig vægt på at tilbede Gud med hengivelse og kærlighed. Ifølge ISKCON er sjælen evigt eksisterende, og alle sjæle er en del af Krishna. Dette menneskesyn opererer med reinkarnationstanken, men med den finte at menneskets tid på jorden dog i sidste ende er begrænset, for det drejer sig om at nå den åndelige verden og forsage den materielle, som egentlig er en forførende illusion (maya) der skaber begær hos mennesket. I slutningen af 1970’erne kom ISKCON til Danmark. I 1985-86 flyttede en gruppe initierede nonner og munke til Århus, hvor de omdannede en villa til et tempel. Nogle år senere lukkede templet, men i stedet åbnedes Radio Krishnas bogcafe i 1995, ligesom ISKCON havde deres restaurant, Govinda i Mejlgade, hvor de også mødtes regelmæssigt. I dag er det kun Radio Krishna, der stadig eksisterer, og ISKCON i Århus kan derfor primært betegnes som et netværk af familier i lokalområdet, som mødes privat ved specielle lejligheder. I Århus findes der 10 initierede medlemmer af ISKCON

Hare Krishna Danmark, Skjulhøj allé 44, 2720 Vanløse. Tlf. 48 28 64 46

Links: krishna.dk & hjem.get2net.dk/RadioKrishna/

Kundalini Netværk og Information

Kundalini Netværk og Information er en landsdækkende selvhjælpsforening oprettet i 1992 med det formål at skabe og levere et forum for mennesker, der har gennemgået en såkaldt kundalini-proces eller kundalini-rejsning . Begrebet kundalini kendes fra Indien og fra den hinduistiske begrebsverden, hvor det på sanskrit (i formen kundala ) betyder ”sammenrullet”. Kundalini beskrives som en ”kosmisk urkraft” eller en ”ren bevidsthed”, der ligger bag den skabte verden. Denne urkraft eller livskraft, som den også kaldes, findes også i mennesket, og siges at være placeret nederst på rygsøjlen i det såkaldte rodchakra ( muladhara ,det nederste af menneskets syv chakraer). Kundalinikraften illustreres symbolsk som en sammenrullet slange, der normalt befinder sig slumrende i ethvert menneske, men som kan vækkes og medføre enorme forandringer for den enkelte. Foreningen Kundalini Netværk og Information blev stiftet på Sjælland i sommeren 1992. Fra efteråret 1992 begyndte foreningen at afholde møder lokalt. Foreningen har omkring 40-50 kontingentbetalende medlemmer på landsplan, hvoraf 10-15 dog er bosiddende i Sverige.

Kundalini Netværket. Tlf. 86 18 44 90 (Kirsten Wulff Hansen,

E-mail: kirsten.w@hansen.mail.dk )

Links: hjem.get2net.dk/kundalini

Sai Baba

Sathya Sai Baba Organisationen i Danmark er en del af en verdensomspændende organisation med kulturelle og religiøse rødder i Indien. Organisationens stifter og religiøse overhoved er den karismatiske guru Sathya Sai Baba (1926 -). Sai Baba ser det som sin opgave at bringe menneskeheden tilbage til et liv i overensstemmelse med, hvad han betegner som de universelle og evigt gyldige værdier. Læren bygger på uselvisk næstekærlighed og en hinduistisk enhedstanke, hvor frelsen ligger i menneskets erkendelse af, at dets sande identitet er atman (selvet), og at atman er identisk med og af samme essens som Gud. Nærmere bestemt er menneskets mål at blive befriet fra sit falske jeg, egoet, og erkende sin sande guddommelige natur, det virkelige Selv og arbejde ud fra denne erkendelse. Sathya Sai Baba-centret blev grundlagt i Århus i begyndelsen af 1980’erne. Gruppen ophørte med at have noget fast tilhørssted i Århus omkring 1997. I dag er der stadig Sai Baba-tilhængere i byen, men de rejser nu til et center i Horsens for at mødes med andre Sai Baba tilhængere der.

Sathya Sai Baba Landsforeningen, Grenågade 12 kld., 2100 København Ø. Tlf. 35 38 23 43.

E-mail: sathyasai@get2net.dk

Links: www.saibaba.dk & www.sathyasai.com

Buddhisme

Rangjung Yeshe Århus

Rangjung Yeshe Århus er en buddhistisk studiegruppe, der mødes privat hver uge til studier og meditation. Gruppen har relation til det tibetansk-buddhistiske retreat center (refugium) Rangjung Yeshe Gomde på Helgenæs. Rangjung Yeshe Gomde betyder den selv-eksisterende årvågenheds tilbagetrækningssted . Navnet er valgt af den tibetanske lama Chökyi Nyima Rinpoche (”Dharmaens Sol”, f. 1951), der var idémand bag centret og dets placering. Rangjung Yeshe Gomde og Rangjung Yeshe Århus tilhører den buddhistiske retning Vajrayana (”Tordenkilefartøjet” eller ”Diamantfartøjet”), der er mest udbredt i Tibet og Himalaya-regionen, og som siges at være genvejen til erkendelsen af sindets natur og opnåelse af bodhisattva-status. Mange af centrets brugere kalder sig buddhister, men der er også flere, der frem for at kalde deres lære og praksis for religion, hellere taler om en livsfilosofi eller en vej. Århus-gruppen begyndte i 2000, og der er typisk 10 personer, der hver onsdag deltager i studiegruppen i Århus, men i alt er mellem 15-20 tilknyttede

Rangjung Yeshe Århus. Frederiksbjerg Torv 5, st. tv., 8000 Århus C. Tlf. 86 13 09 88 (Elsebet Bjergfelt)

E-mail: elsebet55@yahoo.com

Links: www.gomde.dk

Århus Zen Center

-tidl. Sotozengruppen i Århus.

Soto er navnet på en af de to hovedretninger indenfor japansk zen-buddhisme. Zen betyder ”meditation”, og ofte kaldes zen-buddhisme for ”meditationsskolen”, da stillesiddende meditation ( zazen ) er den centrale praksis. Soto er langt den største zen-retning i Japan og i Vesten. I Danmark er der flere små grupper i København og Odense, der orienterer sig mod den anden store retning, rinzai-zen, men soto-zen er til dels repræsenteret ved Århus Zen Center. Hvad angår tilhørsforhold står centret med fødderne i to lejre - dvs. et vadested mellem Soto Zen og mere sekulariseret Zen, som repræsenteret f.eks. ved en Zen lærer som Stephen Batchelor. De tilknyttede er brugere, der mere eller mindre permanent kommer til meditationsaftenerne. Typisk er fremmødet af disse mellem 5-10, og i alt er der op til 20 personer.

Adresseoplysninger: Århus Zen Center.
E-mail på kontaktpersoner:Annemarie Overgaard: borge.dueholm@mail1.stofanet.dk og Hanne Munk Rasmussen: munkr@ofir.dk
Links: sotozen.wordpress.com

Nye spirituelle og religiøse grupper i Århus

Crimson Circle

Crimson Circle i Århus er et spirituelt fællesskab, der udspringer af Crimson Circle, Colorado, USA, som blev stiftet i 1999. Fællesskabet er baseret på budskaber og lærdom fra en eksistens ved navn Tobias. Crimson Circle beskriver Tobias som en energi eller bevidsthed, der tidligere har været inkarneret som menneske, men som nu befinder sig på et overjordisk eksistensplan. Ifølge Crimson Circle foregår der i øjeblikket omfattende universelle energimæssige ændringer, som medfører en ny spirituel energi på Jorden samt nye spirituelle evner hos menneskeheden. Crimson Circle anser det for deres opgave at føre an i denne spirituelle udvikling og være vejledere for andre, der vil følge efter dem. Dog lægger gruppen samtidig stor vægt på, at enhver må være sin egen autoritet og læremester i arbejdet med sin egen spiritualitet. I Crimson Circle er man af den overbevisning, at mennesket besidder et guddommeligt Selv eller Højere Selv foruden et menneskeligt Selv. Endemålet er at opnå en tilstand, hvor man i kraft af kontakten til sin indre guddommelighed selv rummer svaret på alt. Crimson Circle i Århus har eksisteret siden november 2002, og det anslås, at gruppen har tilknyttet mellem 15 og 25 personer.

Crimson Circle. 86 18 77 55 (Birgitte Nielsen)

Den forenede gamle Druideorden, Jotar

Jotar, et gammelt dansk ord for ’jyske mænd’, er en loge i Den forenede gamle Druideorden (FGDO). Druideordenens formål er at stræbe efter fred og harmoni mellem mennesker, og gennem gensidig tillid at fremme broderskabsånden i logen. FGDO betragter ikke sig selv som en religion, men som et menneskeligt fællesskab med en høj grad af moral og etik. Ordenen søger at bibringe sine medlemmer den opfattelse, at livet mellem mennesker kun får værdi, hvis alle søger at udvise tolerance. Logen søger at inspirere sine medlemmer til at udvikle deres ånd og kundskaber generelt, og at tilegne sig en dyb og ren livsanskuelse. FGDO blev grundlagt i Danmark i 1921 og kom til Århus i 1963 efter initiativ fra en sjællandsk loge. Herefter voksede logen støt frem til 1978, hvor den pga. størrelsen delte sig, og en ny loge, Aros, blev stiftet. Jotar og Aros har 40 brødre i hver loge.

Den Forenede Gamle Druide Orden, logen Jotar

E-mail: info@fgdo.dk

Links: www.druiden.dk, www.igld.org & www.neopagan.net

Hekselogen Isikaja

Hekselogen Isikaja har siden logens etablering i 1999 været hjemhørende i Århus. Medlemmerne kalder sig nutidshekse og arbejder med naturens urkræfter, hekseri og hvid magi. Logens formål er ifølge dens vedtægter at arbejde både seriøst og legende med heksekraft samt at give rum til udvikling, refleksion og inspiration for samtidens hekse. Der er tale om et spirituelt netværk, hvor fællesskabet konstitueres af oplevelsen af en indre kvindelig urkraft og forsøget på at integrere denne i hverdagen. Netop logens navn Isikaja er et symbol for denne kvindelige urkraft, idet navnet er sammensat af tre gudinders navne: Isis, Hekate og Freja. Isikaja har rod i Teaterforeningen Frejas hekseoptog, som afholdtes i Århus omkring Skt. Hans i årene 1997-2000, og blev officielt etableret som loge Allehelgensaften den 31. oktober 1999. Logen har ingen etablerede mødelokaler, men mødes forskellige steder alt efter årstid og arrangement. Siden logens etablering har der været nogen udskiftning i medlemsskaren, som for øjeblikket tæller omkring 30 medlemmer.

Isikaja Hekseloge. Gruppen mødes privat. Tlf. 86 16 90 61 (Marianne Clausen)

Satanisk Forum, Eclipse

Satanisk Forum er en landsdækkende forening, der blev stiftet i august 2001, og som i dag organiserer størstedelen af de danske satanister. Satanisk Forum blev dannet med tre overordnede formål. For det første ønskede man at samle de danske satanister i et netværk til gavn for medlemmerne (bl.a. gennem lokalgrupper); for det andet ønskede man at opbygge en satanisk subkultur, hvor det skal være muligt at efterleve den sataniske filosofi; og for det tredje ønskede man at fungere som interesseorganisation for satanismen for at danne et mere reelt billede af satanisme i medierne. Den form for satanisme, der dyrkes af majoriteten af satanister, kan betegnes som en filosofisk satanisme, da den primært fokuserer på mennesket frem for dyrkelsen af guddomme generelt. Under denne sidste kategori hører Satanisk Forum. I 2002 blev der dannet en lokalgruppe under Satanisk Forum i Århus med navnet Eclipse. I Århus skønnes der at være omkring 10 medlemmer.

Satanisk Forum. Gruppen mødes privat. Tlf. 96 32 01 08 (Amina Olander Lap)

Links: www.sataniskforum.dk

Wiccahekse i Århus, Nordstjernens Skrin

Wicca er en betegnelse for en bestemt heksetradition eller heksereligion, der i 1950’erne blev introduceret og menes navngivet af englænderen Gerald Gardner. Wicca har mange lighedspunkter med traditionel heksekunst ( witchcraft ), men adskiller sig ifølge wicca selv bl.a. i det udtalte krav om kun at gøre det gode. Wicca kan beskrives som en løst organiseret naturreligion, der baseres på en central tro på naturen som en altomfattende kraft. Wiccahekse, der både kan være mænd og kvinder, opfatter deres tid på jorden som en tid til at vokse, heale, lære, reflektere og lade sjælen gro samt gøre godt for gamle fejl, som heksen eventuelt har begået mod andre. Målet er at arbejde sammen med verden på en ærbødig og harmonisk måde. Dette arbejde fortsætter også efter dette liv, idet man indenfor wicca opererer med ideerne om karma og reinkarnation. Wicca-hekse hævder ikke at besidde andre evner end ”almindelige” mennesker, men at de har en større bevidsthed om disse evner og en større anvendelse af dem (f.eks. den 6. sans). Århus-Wicca blev dannet i 1999 på baggrund af en venskabsgruppe med fælles interesser indenfor heksekunst. Århus-Wicca er ikke udelukkende for wicca-hekse, men et netværk for århusianske hekse, som mødes til forskellige aktiviteter. Gruppen opererer derfor ikke med et egentligt medlemskab. I alt 12 personer kan betegnes som tilknyttede eller deltagende i varierende grad uden dog nødvendigvis at have et fast tilhørsforhold.

Wicca-hekse i Århus. Gruppen mødes privat

E-mail: snsinfo@mail.dk

Links: home2.inet.tele.dk/dragon/sns, www.wiccan.dk, www.wiccadk.dk & www.cyprianus.dk

Aarhus Blótlaug

Aarhus Blótlaug er en gruppering af mennesker, der dyrker asatroen, dvs. troen på aser, vaner, alfer, vætter/naturånder, fylgjer/vardyr, forfædre og sol og måne, samt visse jætter, under et kaldet magterne (Regin). Dette gøres med udgangspunkt i det kildemateriale, der findes om den førkristne nordiske religion, men tilpasset en moderne kontekst. Blótlauget har ingen fastlagt dogmatik, og vægter den individuelle religiøsitet højt. Navnet ”Aarhus Blótlaug” viser en generel stræben mod fortiden. Blót er det gamle norrøne ord for ofring i bred forstand, hvilket her indebærer, at det også kan opfattes som et ord for fest. Laug er et ældre ord for sammenslutning. Aarhus blev valgt, fordi det er den største by i det geografiske område, hvor blótlaugets medlemmer bor, og blótene holdes ofte i nærheden af Århus. Den 20 marts 2000 blev Aarhus Blótlaug officielt stiftet som forening.

Aarhus Blótlaug. Gruppen mødes privat

E-mail: info@aarhus-blotlaug.dk

Links: www.aarhus-blotlaug.dk