Aarhus Universitets segl

FAQ –Frequently asked questions

Hvad er et godkendt trossamfund?

Et godkendt trossamfund er en betegnelse for et trossamfund, som har ansøgt og opnået en særlig status, som bl.a. giver ret til at præster eller anden religiøs autoritet inden for andre trossamfund kan opnå tilladelse til at udføre vielser med borgerlig gyldighed. Kategorien godkendt trossamfund blev indført med ægteskabsloven af 4. juni 1969. Indtil omkring 1998 blev disse trossamfund ikke betegnet som godkendte trossamfund men blot som trossamfund med vielsesbemyndigelse. Fra omkring 1998 begynder myndighederne at benytte betegnelse ’godkendte trossamfund’ enten for disse trossamfund eller som en samlet betegnelse for alle de trossamfund, der har vielsesbemyndigelse i erkendelsen af, at ”trossamfunds behov netop er videre end blot vielsesbemyndigelsen”. Se fx Lisbet Christoffersens artikel ”Ved Lov?”, Ugeskrift for Retsvæsen 1998, p. 508.

 

Hvad er et anerkendt trossamfund?

Et anerkendt trossamfund er et trossamfund som inden 1969 opnåede nogle særlige rettigheder, herunder ret til at udføre vielser med borgerlig gyldighed 'ved Kongelig Resolution'. Tre trossamfund, Den katolske Kirke, Den Reformerte Kirke og Mosaisk Trossamfund havde inden Grundloven opnået tilladelse til at etablere sig i Danmark på trods af, at det generelt ikke var tilladt at træde ud af den Evangelisk Lutherske Kirke. De fik nu status som anerkendte. Mellem 1849 og 1969 anerkendes yderligere seks kristne kirkesamfund, alle ankommet med immigranter: Metodistkirken (1865), Svenska Gustafskyrkan (1913), Den ortodokse Russiske kirkes menighed (Alexander Nevsky kirken) (1915), den anglikanske og engelske St. Albans kirke (1949), Baptistkirken (1952) og den norske Kong Haakons kirke (1958).

 

Hvor mange godkendte og anerkendte trossamfund er der?

På familiestyrelsens hjemmeside, står der navnene på 77 kristne og kristent-inspirerede trossamfund, 22 muslimske, 11 buddhistiske, 8 hinduistiske og 5 øvrige trossamfund, i alt altså 125 godkendte trossamfund.  Spørgsmålet skulle derfor være let at besvare, men da der ikke altid skelner klart mellem trossamfund og menighed, og da navnene ikke fjernes fra listen selvom trossamfundet ikke længere er aktivt, kan man beregne antallet af trossamfund på forskellige måder.

 

Hvad er forskellen mellem et anerkendt og et godkendt trossamfund?

De anerkendte trossamfund er trossamfund, som har opnået en særlig status ved kongelig resolution før 1969. Der er i alt 11. De godkendte trossamfund er trossamfund, der har opnået en særlig status efter 1969 efter ansøgning til kirkeministeriet (før 2007) eller Justitsministeriet (familiestyrelsen).

Det er statens generelle holdning, at skellet mellem anerkendte og godkendte trossamfund er historisk betinget, og at der ikke bør gøres forskel. Alle anerkendte og godkendte trossamfund har vielsesbemyndigelse, men kun de anerkendte trossamfund har adgang til at navngive og udskrive attester fra deres kirkebøger med borgerlig gyldighed og præster i godkendte trossamfund har kun ret til at foretage vielser, hvis de er bemyndiget af Familiestyrelsen. Indtil omkring 2004 var det en betingelse for at blive godkendt, at man havde et vielsesritual. Dette er ikke længere tilfældet.

Hvad er forskellen mellem et trossamfund og en menighed?

Begrebet menighed er et begreb, der blev introduceret i forvaltningen af de godkendte trossamfund i 2000.  Ved en menighed forstår Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund en mindre gruppe eller afdeling inden for eller i relation til én af de store verdensreligioner. I de retningslinjer som Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund har udarbejdet, præciseres det at et trossamfund skal bestå af mindst 150 myndige medlemmer for at kunne blive godkendt, mens en menighed skal bestå af mindst 50 myndige medlemmer for at kunne blive godkendt. Dog kan en menighed inden for verdensreligionerne blive godkendt på trods af et lavere antal medlemmer, hvis den ligger i et tyndtbefolket område, for eksempel Grønland eller Bornholm. Udvalget skriver også, at de i vurderingen af, hvorvidt der er tale om en menighed under et trossamfund, ikke er bundet af om modersamfundet accepterer denne relation. (se http://www.familiestyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/Trossamfund/Vejledende_retningslinjer_trossamfund.pdf).

Hvad er Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund og hvad laver de?

Udvalget blev nedsat i 1998 efter en kritik af den hidtidige praksis med at vurderingen af ansøgninger om godkendelse af trossamfund blev varetaget af en præst inden for Folkekirken. Udvalget er rådgiver for Justitsministeriet (Familiestyrelsen)i sager om godkendelse af trossamfund og menigheder uden for folkekirken.

(se http://www.familiestyrelsen.dk/samliv/trossamfund/godkendelse/detraadgivendeudvalgvedrtrossamfund/)

 

Hvorfor bringer e-årbogen kun tal for de anerkendte og godkendte trossamfund?

Ikke alle trossamfund i Danmark er anerkendte eller godkendte. Vi ville meget gerne bringe statistikker for andre trossamfund, men der findes ingen lister over trossamfund i Danmark og selvom vi ville kunne skaffe oplysninger fra nogle af de ikke-godkendte trossamfund, ville det ikke være muligt at få et fuldstændigt billede af alle trossamfund i Danmark. Vi forsøger dog at inkludere de ikke-godkendte trossamfund i kommentarerne til statistikkerne og i nogle af de artikler, vi bringer i årbogen for på den måde at få så dækkende som muligt et billede af religion i Danmark.

 

Hvor mange muslimer er der i Danmark?

Der er ikke nogen der ved hvor mange muslimer, der er i Danmark. De mest velunderbyggede skøn peger på, at der er i 2009 var omkring 230.000 personer med muslimsk baggrund i Danmark (Se fx Brian Jacobsen ”Denmark”,  Yearbook of Muslims in Europe 2010). De fleste muslimer i Danmark kan findes blandt de indvandrere fra bl.a. Pakistan, Marokko og Tyrkiet som kom til Danmark som gæstearbejdere i 1960erne og 1970erne og de flygtninge, der kom til landet bl.a. fra Iran, Irak, Palæstina, Bosnien og Somalia. De godkendte muslimske trossamfund repræsenterer et relativt bredt udsnit af muslimske trossamfund i Danmark. Muslimerne i Danmark er primært organiseret langs etniske linjer. Især de pakistanske moskeer er stærkt repræsenteret, men også muslimer med tyrkisk baggrund er stærkt repræsenteret på listen gennem de 29 menigheder tilknyttet Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse, den største muslimske organisation i Danmark. Omvendt er der ingen af de moskeer, der primært tiltrækker muslimer med somalisk eller afghansk baggrund, som er blevet godkendt som trossamfund. Med 22 godkendte islamiske og islam-inspirerede trossamfund med i alt 66 menigheder under sig, er formodentlig knap halvdelen af moskeforeningerne i Danmark godkendte trossamfund.

 

 

Hvor mange hinduer er der i Danmark?

Der findes omkring 13.000 hinduer i Danmark. De fleste hinduer i Danmark findes blandt de indere, der kom til Danmark i begyndelsen af 1970erne og de flygtninge fra Sri Lanka, som kom til Danmark i 1980erne og 1990erne. Blandt de godkendte trossamfund er der tre ’klassik-hinduistiske trossamfund’, Danmarks Hindu Kultur Aktivitets Center i Fredericia, Bharatiya Mandir i Skovlunde og Brande Hindu Menighed og tre trossamfund, Sathya Sai Baba, Krishnabevægelse/Iskcon (Hare Krishna), Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet, som er er en del af de nyere hinduistisk eller hinduistisk-inspirede grupper, som siden 1960erne har tiltrukket folk i den vestlige verden. Andre større hinduistisk-inspirerede grupper i Danmark er Radha Soami og Amma-gruppen, men ingen af disse er godkendte trossamfund. To af de otte trossamfund, som Familiestyrelsen kategoriserer som hinduistiske og hinduistisk inspirerede menigheder, Siri Guru Singh Sabha, Copenhagen og Sikh Foundation, som er organisationer for sikher i Danmark. De er altså ikke hinduistiske, og man kan, som Tim Jensen gør i sin artikel i  E-årbog 2010, diskutere, om det er med rette, at de er placeret inden for kategorien hinduistisk og hinduistisk-inspirerede

 

Hvor mange buddhister er der i Danmark?

Der er skønsmæssigt i alt 20-25.000 buddhister i Danmark. Af disse er omkring 7.200, altså omkring en tredjedel medlemmer af godkendte buddhistiske trossamfund. De fleste buddhister i Danmark stammer fra Burma, Thailand og Vietnam, mens en mindre gruppe er konvertitter til især Tibetansk og japansk buddhisme.

 

Hvor mange jøder er der i Danmark?

Det præcise antal jøder der findes i Danmark kendes ikke, men anslås at ligge mellem 5 og 6000 (Se fx skøn her: http://www.religion.dk/spørg-om-jødedom/antallet-af-jøder-i-danmark).FAQ Af disse er altså mellem en tredjedel og næsten halvdelen (afhængig af hvor mange jøder der er i alt) medlemmer af et af de to (eller tre, afhængig af om Machsike Hadas tælles som et selvstændigt trossamfund eller om de opfattes som en del af Mosaisk Trossamfund, som de organisatorisk er nu) godkendte jødiske trossamfund.

 

Få svar på flere spørgsmål om godkendelse og anerkendelse af trossamfund her.