Aarhus Universitets segl

Organisationstypologier

Modellerne her er alle empirisk funderede og tager udgangspunkt i den danske kontekst mellem 2001 og 2022. På kortet nederst på siden kan du se, hvor der ligger moskeer i Danmark og hvilke typer (efter organisations-, lægmands- og sheikhmoskéinddelingen).

Typer af moskeer

Alle modellerne her er udviklet af Lene Kühle og Malik Larsen i deres kortlægning af moskeer i Danmark (2006 og 2019). De viser tre forskellige måder at inddele moskeer på, som derfor også giver tre forskellige fokuspunkter - men en faktisk moske er naturligvis både kendetegnet ved lederskabet (om den er drevet af lægmandsmuslimer, del af en større organisation eller har en samlende, karismatisk sheikh), hvor den ligger (i en stor eller mindre by) og hvem der kommer der.

Organisations-, lægmands- og sheikhmoskeer

Organisationsmoské

Lægmoské

Sheikhmoské

Ressourcer

Mellem

Mange

Imam

Uddannet, som regel på visum i kortere eller længere tid

Normalt ingen fast imam, bønner ledes af en frivillig i menigheden

Uddannet eller uuddannet, fast bosiddende i DK

Organisering

Trossamfund og forening

Forening

Trossamfund

Aktivitetsniveau

Mellem, den faste imam foretager ofte undervisning og planlægning af fester i tillæg til udførelse af de daglige bønner og afholdelse af fredagens khutba, dvs. prædiken

Lavt, drevet på frivillige kræfter og få aktiviteter udover daglige bønner (i weekenden) og fredagsbøn – tilbyder nogle gange undervisning for børn, kaffeklubber og ungdomsklubber (med computerspil og billard)

Højt, arrangere typisk (udover de daglige bønner og fredagskhutba) undervisning for både børn og voksne og konvertitter, seminarer og konferencer og kan yde hjælp i forbindelse med begravelse eller ægteskab

Konvertitter

Som regel få

Få eller ingen

Relativt mange

Kvinder

Især aktiviteter for kvinder i løbet af Ramadanen og i weekenderne, til tider separat bederum

Få eller ingen

Ofte mange aktiviteter, inkl. separat bederum

Kendetegnet ved

Tilknytning til større national eller international organisation (fx Diyanet) – men ofte med en lokalt valgt bestyrelse, der kan sikre at linjen er i overensstemmelse med det omgivende samfund (og det medlemmerne efterspørger)

Ofte præget af den dominerende kulturelle baggrund og det fælles sprog blandt medlemmerne (fx bosniske, afghanske, pakistanske, somaliske moskeer), lokale idet der kun sjældent er forbindelser til nationale eller internationale organisationer. Større fokus på det lokale

Teologiske, fremfor etniske skel, der adskiller, og prædiken derfor typisk på dansk – findes typisk i de større byer

Fra Kühle, Lene 2006, Moskeer i Danmark - islam og muslimske bedesteder, Forlagt Univers, Aarhus

Storbymoskeen, bymoskeen og småbymoskeen

Storbymoskeen Bymoskeen Småbymoskeen
Etnicitet Multietnisk af princip og valg Overvejende monoetnisk Relativt multietnisk af pragmatiske årsager
Kontakt med andre moskeer Stor, med ønske om at øve indflydelse Mellemstor med ønske om at øve indflydelse Lille, ligeglad eller efter eget behov (fx lån af imam)
Ungdomsafdeling Meget aktiv Aktiv Ikke-eksisterende
National, offentlig debat Engageret og deltagende I nogle tilfælde deltagende Aldrig eller sjældent deltagende
Opmærksomhed fra politikere, forskere og journalister Meget Nogen, primært fra lokalmedier Lidt eller ingen
Kontakt til offentlige organer Kritisk, medialiseret og politiseret Professionaliseret Direkte, måske endda personlig
Påvirket af syriske flygtninge Ikke i nævneværdig grad I nogen grad I høj grad

Fra Kühle, Lene & Malik Larsen 2019, Danmarks Moskeer - Mangfoldighed og samspil, Aarhus Univeristetsforlag, Aarhus

Etniske moskeer

Tyrkiske Arabiske Somaliske Pakistanske Bosniske Shia Andre
Andel af moskeerne ca. 25% ca. 25% ca. 12% ca. 12% ca. 8% ca. 12% ca. 6%
Etnicitet Homogen Relativt heterogen Homogen Homogen Homogen Homogen Heterogen
Lokaler Ejer Lejer Lejer Ejer Ejer/lejer Lejer Ejer/lejer
Imamer Visum,
aflønnet
Herboende,
ulønnet
Herboende,
ulønnet
Visum,
aflønnet
Herboende,
ulønnet
Herboende,
ulønnet
Herboende,
ulønnet
Deltagerantal Mange/middel Mange Middel Mange
Prædikesprog Modersmål Modersmål og/eller
dansk
Modersmål og/eller
dansk
Modersmål og/eller
dansk
Modersmål Modersmål Modersmål og/eller
dansk
Anerkendt trossamfund Næsten altid Sjældent Aldrig Næsten altid Sjældent Sjældent Sjældent

Fra Kühle, Lene & Malik Larsen 2019, Danmarks Moskeer - Mangfoldighed og samspil, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus

Andre typer af muslimske organisationer

Foruden moskeer findes der også en række andre typer af organisationer og måder at organisere sig på blandt muslimer i Danmark. Flemming Mikkelsens oversigt bl.a. være en hjælp til at finde ud af oprindelsen bag en række af de moskeer, der kan ses på kortet nederst, fordi mange af dem er opstået som andre typer af foreninger, hvilket ofte stadig vil være tydeligt i navnet. Oversigten kan derfor være med til at sige noget om oprindelsen af en moské.

Karoline Diges model beskæftiger sig med organisering online og kan give en oversigt over forskellige måder at positionere sig på i fællesskab som muslimer i Danmark.

Indvandrerorganisationer

Flemming Mikkelsens typologi er fra 2001 og beskriver de typer af organisationer, der på det tidspunkt fandtes i Danmark, der var startet for eller af indvandrere.

Type organisation Kendetegnet ved
Etnonationale foreninger Repræsenterer én etnictitet
Ofte kaldet 'kulturforeninger'
Mange forskellige formål (religiøse handlinger, håndtering af integrationsspørgsmål og alt derimellem)
Multetniske foreninger Flere etniciteter
Også her flere formål, men oftere religiøse handlinger i centrum
Centralorganisationer Repræsenterer flere forskellige foreninger med samme etnicitet
Paraplyorganisationer Repræsenterer flere forskellige foreninger, hvor etnicitetsspørgsmålet er underordnet
Solidaritets- og venskabsforeninger Brugergruppen består både af indvandrere og etniske danskere
Har som regel et rent integrationsmæssigt perspektiv

Fra Mikkelsen, Flemming 2001, Indvandrere og civilsamfund. en forskningsoversigt vedrørende etniske minoriteters deltagelse i civilsamfundet samt kulturmødet mellem minoriteter og danskere på arbejdspladsen, i boligområdet og i foreninger, AMID Working Paper Series

Muslimske onlinefællesskaber

Karoline Diges typologi over onlinefællesskaber er udarbejdet ved en gennemgang af en række forskellige, dansksprogede fællesskaber for muslimer på Facebook.

Politisk aktivistiske

Reaktivt religiøse

Pragmatisk religiøse

Velgørende

Identitetsforståelse

Muslim som en politisk minoritetsposition

Muslim som en ren religiøs position

Muslim som en religiøs position i Danmark

Muslim som en handlende religiøs position

Fokuspunkt

Fokus på rettigheder, ligestilling/diskrimination og ændring af status quo

Fokus på rette praksis, Dommedag og efterlivet

Fokus på dette liv og at ‘lykkes’ som muslim i Danmark

Fokus på nødhjælp med religiøs framing

Grænsedragning

Forsøger at slette grænsen mellem ‘dem’ og ‘os’

Forsøger at skærpe grænsen mellem ‘dem’ og ‘os’

Forsøger at bygge bro henover grænsen mellem ‘dem’ og ‘os’

Forholder sig slet ikke til ‘dem’

Modtager

Andre muslimer og ikke-muslimer

Andre muslimer

Primært ikke-muslimer – nogle gange andre muslimer

Andre muslimer

Fra Dige, Karoline 2022, "Muslimerne bag skærmen - danske muslimers onlinefællesskaber", Økonomi og Politik 95(1), 42-57