Aarhus Universitets segl

Teologitypologier

På denne side kan du finde forskellige forståelsesrammer for, hvordan religiøse skrifter og tradiitoner udlægges og hvad det betyder for positioneringen mellem religion og stat.

Generelle forståelsesrammer af forholdet mellem religion og stat

Martin Geoffroys Religiøse positioner i den moderne, globaliserede verden

Kompromisløs Konservativ Pluralistisk Relativistisk
Forhold til omverdenen Socialbevægelsesreligion:
afstandstagen fra staten og afvisning af det 'sekulære projekt', fordi det går imod den 'rette' lære
Institutionel religion:
knyttet til staten og tilpasser sig den ramme, samfundet tilbyder
Institutionel religion:
knytter sig til staten og tilpasser sig den ramme, samfundet tilbyder
Socialbevægelsesreligion:
afstandstagen fra staten og dennes forestillinger om 'rigtigt' og 'forkert' - vil ophæve grænserne, fordi alle værdier er lige gode'
Forhold til andre religioner Afviser forbindelse til andre religioner, fordi der kun er én sand religion, som har adgang til den ultimative sandhed.
Klare skel mellem 'os' og 'dem', 'sandt' og 'falsk'.
Søger at omvende andre, fordi omvendelse (konvertering) er frelse.
Anerkender at andre findes og tolererer disse, men har ikke som udgangspunkt en masse med dem at gøre "I har jeres sandhed, vi har vores". Foretrækker medlemskab i én stor religiøs tradition som et kulturelt anker.
Opretholder en åben interreligiøs dialog med andre og anerkender de store forskelle i 'truth claims', men vil kun være i dialog, så længe der ikke er for langt til de etabledere, sociale normer.
Anerkender alle trossamfund og alles ret til at mene og tænke hvad de vil, også når det går imod samfundets etablerede normer.
Alle værdier og praksisser er lige gode.
Ønsker at ophæve grænsen mellem 'os' og 'dem' i alle dens afskygninger.
Forhold til moderniteten Praktiserer egen udvalgt version af moderniteten med plads til ultimative sandheder og en tidløs historieforståelse. Forsøger at tilpasse sig moderniteten og globaliseringen, så de bliver dele af den institutionaliserede religions virkelighed. Forholder sig meget åbent til samtidens globale problemer og ønsker at være en del af løsningen. Bevæger sig mellem forskellige definitioner af moderniteten.
Er modstander af dogmer og det, der bygger på den 'rationelle viden' og forestillinger og 'sandt' og 'falsk', 'rigtigt' og 'forkert'.

Fra Geoffroy, Martin 2004, "Theorizing religion in the global age: A typological analysis", International Journal of Politics, Culture and Society, 18(1-2), 33-46

Islamspecifikke forståelsesrammer

Nedenfor præsenteres forskellige tilgange til islams rolle i samfundet, og om den overhovedet skal have en. Alle de nedenfor præsenterede modeller er idealtyper og passer sjældent 1:1 med virkeligheden.

Liberal reformisme

 • Et forsøg på at gennemtænke islam på det moderne, vestlige demokratis præmisser
 • Klar henvisning af det religiøse til den private sfære, men liberal reformistisk islam kan ellers tage sig ud på mange måder fx:
  • religiøst funderede argumenter for ligestilling mellem kønnene, som man ellers kender diskursen i Vesten (fx henvisninger til 7:189 om at mand og kvinde er skabt af ét væsen og derfor må have lige (og ens) muligheder)
  • religiøst funderede argumenter for ligeværd mellem kønnene, men opretholdelse af traditionelle kønsroller, fordi man er 'skabt forskellige med forskellige formål og kvaliteter'.

Islamisk modernisme

 • En mellemposition mellem liberal reformisme og det politisk-ideologiske
 • Islam forstås som et altomfattende system, der ikke skal underlægges kirke-stat-adskillelsen, men som samtidig skal forstås ud fra den kontekst man lever i og derfor må genfortolkes
 • Finder fx ’vestlige, demokratiske værdier’ udtrykt i Koranen, herunder religiøst funderede argumenter for demokrati, ytringsfrihed, menneskerettigheder og ligestilling
 • Islam er ikke en ’fremmed’ religion og bl.a. fredagsprædikenen bør derfor foregå på dansk ligesom imamerne må forstå og kende den virkelighed de er i, så de kan rådgive ordentligt.

Politisk-ideologisk islam

Kan yderligere underinddeles i en række kategorier, men beskrivelserne af de vigtigste tendenser fremgår her som beskrevet af Olivier Roy (2004).

Fundamentalisme

 • Forstår Koranen som Guds ufejlbarlige ord (ligesom de fleste muslimer), men drager heraf den konsekvens, at det må forstås bogstaveligt (hvad de færreste muslimer mener)
 • Er stærkt kritisk overfor 'innovationer' og traditioner/kulturelle elementer, der ikke direkte udspringer af Koranen eller Profetens levevis (Sunnah), fx fejring af Profetens fødselsdag
 • Wahabisme er et eksempel herpå

Islamisme

 • Islam forstås som en politisk ideologi og vestlige begreber 'islamiseres' (fx forstås demokrati og nationalstat som oprindelige, islamiske begreber med rod i Koranen)
 • Er stærkt præget af nationalisme (nogle gange udtrykt som panarabisme)
 • Vil indføre sharia i en perfekt, islamisk stat, men indtil denne er oprettet, giver det ikke mening at begynde at indføre sharia, fordi det guddommelige system ikke skal straffe folk, der er korrumperede af det (forkerte, menneskeskabte) system og samfund, de lever i
 • Samfundet må islamiseres for at forbedres og dette kan enten ske græsrodsagtigt (fx Det Muslimsk Broderskab) eller revolutionært (hvad fx Sayyid Qutb og dennes efterfølgere mente)
 • Er ikke for alvor interessant for muslimer udenfor muslimske majoritetssamfund, da fokus er på forbedring af samfundet og samfundets moral

Nyfundamentalisme

 • Alternativt: neotraditionalisme
 • Den førende ideologi for vestlige, samfundskritiske muslimer
 • Er i udpræget grad individorienteret og fokuserer på at det enkelte individ skal leve i overensstemmelse med 'rene' islamiske principper, renset for (især indvandrerforældrenes) kulturelle elementer og traditioner
 • Stort fokus på den rette levevis og den enkeltes moral
 • Optaget af, hvem der lever og praktiserer korrekt og udskillelse af dem, der ikke gør (fx shiaer, sufier, ahmadiyyaer m.fl.)
 • Indopererer gerne teknologiske elementer, fx IslamQA.info, hvor der kan findes svar på næsten hvad som helst og man ellers selv kan indsende spørgsmål til besvarelse af en lærd eller 'Dawah Man' på YouTube, der på engelsk prædiker for et stort, vestligt publikum

Malik Larsens model over islam i Danmark

Malik Larsen har i sin artikle "Danmarks nye muslimske intellektuelle - en ny islamisk autoritet?" (2017) beskæftiget sig med fortolkninger af islam og islams rolle i samfundet blandt danske muslimer. Modellen ses herunder. Hvor hører de ovenfor nævnte tilgange (eller andet materiale) til i modellen?
(OBS 'islamister' i modellen beskriver ikke det samme som i Olivier Roys terminologi).